ทำไมต้องสวดพระอภิธรรมในงานศพ ?

      การสวดพระอภิธรรม คือ การนิมนต์พระสงฆ์มาสวดหน้าศพ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป ทำพิธีสวด เชื่อว่า เป็นการอุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้สู่สุคติโลกสวรรค์ ความเชื่อนี้มีปริศนาธรรม สอนคนเป็นให้รู้ว่า เป็นคนควรเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่ามี 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนรูป กับนาม ส่วนที่เป็นรูป คือ ร่างกาย อันประกอบด้วยธรรมชาติ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ (ธาตุ 4) กับส่วนที่เป็นนาม คือ จิต เจตสิก (ขันธ์ 5 : เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ถ้าเห็นสัจธรรมของชีวิตตามธรรมชาติด้วยปัญญาญาณ ย่อมบรรลุถึงพระนิพพาน การดับกิเลสคือการดับทุกข์ได้ ดังนั้น การสวดพระอภิธรรมในงานศพ ย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิต ตามธรรมชาติหรือธรรมดาดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นการสอนให้คนเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สำหรับคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถฟังได้ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ที่พระสงฆ์สวดสาธยายนั้น เป็นธรรมะชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงให้มารดาฟังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ได้บุญกุศล ตายไปย่อมได้ไปสู่สุคติ เหมือนค้างคาว 500 ตัว ที่เกาะเพดานถ้ำฟังพระสงฆ์สาธยายพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ฟังด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส จนเคลิ้มตกลงมาจากเพดานถ้ำ กระทบโขดหินดับดิ้นตายไป ยังได้ไปเกิดในสุคติ


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ