ทำไมจึงนิยมนิมนต์พระ 4 รูป ในการสวดพระอภิธรรมในงานศพ ?

      การสวดพระอภิธรรม นิยมนิมนต์พระสงฆ์ 4 รูป มาเพื่อทำการสวดสาธยาย ให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้ฟัง ที่นิมนต์พระจำนวน 4 รูปนั้น เนื่องจากพระอภิธรรม โดยสรุปได้กล่าวถึงหลักสำคัญ 4 ประการ คือ 1. จิต 2. เจตสิก 3. รูป และ 4. นิพพาน ดังนั้น จึงนิยมนิมนต์พระ 4 รูป เท่าจำนวนหลักธรรมดังกล่าว และพระจำนวน 4 รูป ก็ถือว่าครบองค์สงฆ์พอดี ส่วนทำนองในการสวดพระอภิธรรม ก็มีความแตกต่างกันไป เช่น ทำนองหลวง ทำนองของภูมิภาคท้องถิ่น รวมทั้งบทสวดภาษาบาลี และการสวดแปลเป็นภาษาไทย ก็ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นหรือภูมิภาคด้วยเช่นกัน การสวดพระอภิธรรมนั้น เพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิต


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

ร้านแนะนำ