การแจ้งตาย

 เสียชีวิตที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลจะออกใบรับรองแพทย์ให้เป็นหลักฐานแสดงเหตุการณ์ตาย หลังจากนั้นก็นำใบรับรองพร้อมบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตไปแจ้งตายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ

 เสียชีวิตที่บ้าน

เจ้าบ้านต้องแจ้งตายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกใบรับรองการตาย และนำหลักฐานนั้นไปแจ้งตายที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อขอรับใบมรณบัตร ต่อไป

 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม

เจ้าของบ้าน หรือผู้ที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาชันสูตรศพ เพื่อทำหลักฐานการเสียชีวิต ภายในเวลา 24 ชั่งโมง ห้ามเคลื่อนย้ายศพ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ได้ตรวจชันสูตรศพแล้ว ญาติผู้เสียชีวิตต้องไปขอหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอใบชันสูตรศพจากแพทย์ เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น ในการขอใบมรณบัตรต่อไป


สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้

เอกสารการแจ้งตาย.pdf